ефективність збагачення

ефективність збагачення
эффективность обогащения - mineral preparation efficiency - Effektivität der Aufbereitung - ступінь повноти вилучення к.к. в концентрат, міра досконалості процесу збагачення. Визначається як відношення фактичного значення показника збагачення мінералу до теоретично досяжного. Застосовуються три групи методів оцінки Е.з.: аналітичні, графоаналітичні та графічні. А н а л і т и ч н і базуються на розрахунках критеріїв ефективності за даними виходу продуктів збагачення та вмісту в них відповідного компонента. Напр.:
Ео = (γк βк/α) х [γхв (100 -βк)/(100 - α)]
де: γк - вихід концентрату, βк, βхв - вміст к.к. в концентраті та відходах, α - вміст к.к. у вихідному продукті. Перший співмножник означає вилучення корисного компонента в концентрат, другий - вилучення породи у відходи збагачення. Г р а ф і ч н і методи базуються на використанні кривих розділення Тромпа. За результатами фракційного аналізу продуктів збагачення будують криву вилучення фракцій, з якої визначають густину розділення ρр (густина фракції, вилучення якої дорівнює 50%), середнє ймовірне відхилення Еpm = (ρ75 - ρ25)/2 та коефіцієнт похибки розділення J = Еpm / ρр - 1000, які використовують як критерії ефективності розділення, а також як показники для оцінки технологічної придатності збагачувальних апаратів. За кривими Тромпа, вимірюючи площу, обмежену координатами і певним відрізком кривої, можна графічно визначити вміст відповідних фракцій у тому чи іншому продукті розділення. Можливі також графічні побудови та оцінки за збагачуваності кривими (визначення трикутників помилок). Г р а ф і ч н о - а н а л і т и ч н і методи використовують графічні побудови для їх математичного опису з подальшим використанням одержаних виразів при аналітичних розрахунках як фактичних результатів збагачення, так і очікуваних (прогнозних) показників. Напр., на базі математичного опису кривих Тромпа побудовано ентропійний метод оцінки та прогнозування показників збагачення.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ефективність збагачення" в других словарях:

  • ефективність розділення мінеральних сумішей — эффективность разделения минеральных смесей separation efficiency of mineral mixtures Effektivität der Scheidung von Mineralgemischen у найбільш загальному плані міра досягнення ідеального розділення, яка визначається відношенням фактичного… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • збагачення корисних копалин ідеальне (ідеальне розділення) — обогащение полезных ископаемых идеальное (идеальное разделение) ideal mineral processing (mineral preparation, beneficiation, cleaning, concentration, dressing, enrichment, preparation, separation, washing) *ideale Aufbereitung der Bodenschätze… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гравітаційне збагачення корисних копалин — гравитационное обогащение полезных ископаемых gravity separation, gravity preparation, gravity concentration *Gravitationsaufbereitung, Schwerkraftaufbereitung процес і дія збагачення корисних копалин, що ґрунтується на використанні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • грохочення — грохочение screening, screen sizing *Siebung, Sieben, Klassierung, Siebklassierung процес розділення сипучого матеріалу за крупністю на просіювальних (просіюючих) поверхнях. За технологічним призначенням розрізняють Г. п о п е р е д н є… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • важкосередовищні гідроциклони — тяжелосредные гидроциклоны heavy medium hydraulic cyclone Schwerhydrozyklone апарат для збагачення дрібних та середніх класів вугілля або інш. к.к. у мінеральній суспензії у відцентровому полі, конструктивно апарат типу циклон. Істотні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • важкосередовищні сепаратори — тяжелосредные сепараторы heavy medium separator Schwerabscheider машини і апарати для гравітаційного збагачення корисних копалин у важкому середовищі (суспензії). Діє за принципом розшарування вихідного матеріалу у мінеральній суспензії на легкий …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кондиціонування в збагаченні — кондиционирование в обогащении conditioning Konditionierung in der Aufbereitung допоміжний технологічний процес для отримання рудних пульп, суспензій, емульсій та рідин з певними фіз. і (або) фіз. хім. властивостями шляхом обробки їх газами,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • знесірчення вугілля — обессеривание угля сoal desulfuration, coal desulphurization *Kohleentschwefelung процес або група процесів, спрямованих на зменшення вмісту сірки у вугіллі. Ефективність З.в. визначається складом і розподілом сполук сірки. У вугіллі присутні… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»